Welkom bij de Canon Store

Welkom bij de Canon Store

Canon 3 items in je winkelmandje

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Winkelmandje leegmaken

Je hebt geen items in je mandje.

Algemene voorwaarden voor aanbiedingen

1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene voorwaarden voor aanbiedingen worden aangevuld met Canon's Algemene voorwaarden voor gebruik van de website en Canon's Privacybeleid.

1.2. De organisator is Canon Europa N.V., ingeschreven bij Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Nederland ('Canon').

1.3 Van tijd tot tijd lopen er op de Canon Webshop (de 'Website') aanbiedingen.

1.4 U kunt maar één aanbieding per product gebruiken. Een aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen.

1.5 Van tijd tot tijd kunnen bepaalde producten worden uitgesloten van lopende aanbiedingen. Dit zal worden medegedeeld via een bericht op de Website. Uitgesloten producten tellen niet mee voor eventuele voorwaarden voor aanbiedingen en u krijgt hierop geen korting.

1.6 Cashback-aanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland. Alleen eindgebruikers die in Nederland wonen, komen in aanmerking voor cashback in het kader van deze aanbiedingen.

1.7 Alle aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en geldig zolang de voorraad strekt.

2. DEELNEMERS

2.1 Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

2.2 Distributeurs en andere wederverkopers zijn uitgesloten van Canon-aanbiedingen. Retailers en distributeurs komen niet in aanmerking voor deelname namens hun klanten.

2.3 Alle deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze Algemene voorwaarden.

3. CADEAUS BIJ AANKOOP

3.1 Van tijd tot tijd biedt Canon cadeaus aan bij aankopen via de Website.

3.2 Als u in aanmerking komt voor een cadeau omdat u minimaal een bepaald bedrag hebt uitgegeven en u besluit om enkele van de gekochte goederen te retourneren (maar niet het cadeau bij de aankoop), waardoor de waarde van uw bestelling onder de minimale drempel komt te liggen, behoudt Canon zich het recht voor om de volledige verkoopprijs in rekening te brengen voor het cadeau. Dit bedrag wordt afgetrokken van het aan u verschuldigde restitutiebedrag voor de geretourneerde artikelen.

3.3 Wanneer er een cadeau wordt aangeboden bij de aankoop van een bepaald artikel en u besluit om het desbetreffende artikel te retourneren, moet u het ook het cadeau retourneren om uw geld terug te krijgen. Als u dit niet doet, behoudt Canon zich het recht voor om de volledige verkoopprijs in rekening te brengen voor het cadeau en dit bedrag in mindering te brengen op het aan u verschuldigde restitutiebedrag.

3.4 Cadeaus zijn beperkt tot één per klant per product, tenzij er iets anders wordt vermeld. Er kan bij elk product maar op één cadeau aanspraak worden gemaakt en onze gratis cadeaus kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere speciale aanbiedingen. Canon behoudt zich het recht voor het cadeau te vervangen door een product van gelijke of grotere waarde in het geval dat het gekozen cadeau-artikel niet meer op voorraad is. In zulke gevallen zal geen equivalent in contanten als vervanging worden gegeven.

3.5 Waar mogelijk worden gratis cadeaus met uw bestelling meegestuurd. Als dit niet mogelijk is, doet Canon er alles aan om uw gratis cadeau binnen 28 werkdagen na plaatsing van de bestelling te leveren.

4. VOUCHERS

4.1 Van tijd tot tijd kan Canon u per e-mail eCoupons toesturen of deze op de website plaatsen. Dit zijn codes die u kunt invoeren op onze website om in aanmerking te komen voor bepaalde aanbiedingen gedurende een beperkte periode zoals vermeld op de coupon. eCoupons zijn onderworpen aan deze Algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden en bepalingen waarvan u op het moment van uitgifte van de eCoupon op de hoogte bent gesteld.

4.2 U kunt een eCoupon inwisselen door de code op het juiste moment in te voeren tijdens het aankoopproces op de Website.

4.3 Canon behoudt zich het recht voor een eCoupon ten allen tijde in te trekken of te annuleren als door omstandigheden buiten Canon's wil om Canon niet in staat is deze toe te kennen.

4.4 eCoupons zijn niet inwisselbaar voor een equivalente waarde, waaronder contant geld en kunnen niet worden gebruikt voor de aanschaf van cadeaubonnen of kaartjes voor een evenement.

4.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op het moment van uitgifte, mag elke eCoupon maar eenmaal worden gebruikt door de ontvanger van de eCoupon. De eCoupon mag niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.

4.6 In overeenstemming met de wetten en richtlijnen die van kracht zijn in de landen waar de Website actief is, wordt een eCoupon behandeld als contant geld. Dit betekent dat over de volledige waarde van een bestelling de toepasselijke omzetbelasting verschuldigd is en dat u verplicht bent over de volledige waarde van de bestelling de toepasselijke omzetbelasting te betalen, tenzij iets anders wordt vermeld in de voorwaarden bij de eCoupon.

4.7 Web-coupons kunnen alleen worden gebruikt op de Website.

4.8 Van tijd tot tijd kunnen bepaalde producten worden uitgesloten van eCoupon-aanbiedingen. Dit zal worden medegedeeld via een bericht op de Website of bij de eCoupon.

4.9 Soms kunnen eCoupons alleen worden ingewisseld voor bepaalde producten of juist niet voor bepaalde producten. Als dit het geval is, krijgt u hiervan bericht op het moment van uitgifte van de eCoupon.

4.10 Uitgesloten goederen en services tellen niet mee voor eventuele voorwaarden voor aanbiedingen en deze komen niet in aanmerking voor aanbiedingen.

4.11 eCoupons mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd of direct of indirect in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gepubliceerd voor gebruik door een andere entiteit dan de oorspronkelijke ontvanger, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.

4.12 eCoupons die worden gedistribueerd of verspreid door derden zonder schriftelijke toestemming van Canon, bijvoorbeeld via een berichtenforum op internet of een website van een dochteronderneming van Canon, zijn niet geldig voor gebruik en mogen worden geweigerd of geannuleerd.

4.13 Wanneer u een eCoupon gebruikt, garandeert u ons dat u de rechtmatige ontvanger van de web-coupon bent en dat u deze naar eer en geweten zult gebruiken.

4.14 Als u een eCoupon inwisselt of probeert in te wisselen of iemand anders aanmoedigt om deze in te wisselen om een korting te krijgen waarop u of een derde partij geen recht heeft, bent u mogelijk schuldig aan een burgerrechtelijke of strafrechtelijke overtreding.

4.15 Indien Canon in alle redelijkheid van mening is dat een eCoupon illegaal of onterecht wordt gebruikt, mag Canon deze web-coupon weigeren of annuleren. U gaat ermee akkoord dat u in dat geval geen claim tegen Canon kunt indienen vanwege deze weigering of annulering. Canon behoudt zich in dergelijke gevallen het recht voor verdere actie te ondernemen.

4.16 Indien Canon, om welke reden dan ook, een eCoupon weigert die is ingediend als onderdeel van een bestelling, zal Canon u, voordat de bestelling wordt verzonden, op de hoogte stellen van de juiste kosten van de bestelling en u de kans geven om de bestelling te annuleren.

4.17. Wanneer u aanbiedingsartikelen retourneert, wordt de terugbetaling gebaseerd op de voorwaarden van de aanbiedingsprijs. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

5. KORTING

5.1 Wanneer een online-aanbieding vermeldt dat bij een aankoop een korting wordt gegeven tot een bepaald percentage, is deze korting alleen van toepassing op in aanmerking komende producten.

5.2 Er wordt geen korting gegeven op aanvullende kosten, zoals leverings-, verzend- of verpakkingskosten, tenzij er iets anders wordt vermeld in de beschrijving van de aanbieding.

5.3 Restitutie voor goederen die in het kader van een aanbieding zijn aangeschaft, wordt gebaseerd op de voorwaarden van de aanbiedingsprijs. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

6. CASHBACK

6.1 Bij cashbackaanbiedingen krijg je de cashback ofwel direct of met terugwerkende kracht. Bij een directe cashback wordt het cashbackbedrag bij het afrekenen afgetrokken van de aanschafprijs van de bestelde producten. Omdat je cashback direct wordt verwerkt, kun je niet met terugwerkende kracht om cashback vragen. Bij een cashback met terugwerkende kracht koop je het in aanmerking komende product tegen de huidige prijs. Om de cashback te claimen, moet je je claim indienen via de website van de cashbackcampagne zodra je je product hebt ontvangen. Nadat je claim is goedgekeurd, wordt de cashback overgeschreven naar de gekozen bankrekening. Als je geen geldige claim indient vóór de deadline, ontvang je geen cashback. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de specifieke cashback voor meer informatie.

6.2 Cashback-aanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor in aanmerking komende producten.

6.3 Er mag per klant en per product maximaal één cashback-aanbieding worden geclaimd. Het restitutiebedrag is inclusief de toepasselijke omzetbelasting.

6.4. Indien een product is aangeschaft, er cashback is toegepast en u vervolgens besluit om het desbetreffende artikel te retourneren, houdt Canon het cashback-bedrag in op het aan u verschuldigde restitutiebedrag.

7. OVERIG

7.1 Voor zover rechtens toegestaan, zal Canon niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van enige aard op welke manier dan ook veroorzaakt, geleden door Deelnemers onder deze aanbieding. Niets in deze Voorwaarden zal echter als effect hebben dat Canon's aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van Canon's medewerkers of agenten wordt uitgesloten of beperkt.

7.2 Als de aanbieding wordt ingetrokken, wordt er alleen geld uitbetaald voor in aanmerking komende aankopen die zijn gedaan voordat de aanbieding werd ingetrokken.

7.3 Aanbiedingsproducten die (zonder gebreken) retour zijn gezonden voor geldteruggave, zijn niet geldig voor de aanbieding. Deelnemers die op deze producten recht willen doen gelden, komen niet in aanmerking. Als Canon op de hoogte raakt van dergelijke fraude, staat het haar vrij om juridische maatregelen te nemen tegen betrokken Deelnemers.

7.4. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of Deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de aanbieding.

8. TOEPASSELIJK RECHT

Als u een consument bent, zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats hebt, van toepassing op de Canon-aanbiedingen en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Deze Voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.